Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
การตรวจสอบการทำงานและทำความสะอาดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติห้วยสำราญ อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

การตรวจสอบการทำงานและทำความสะอาดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติห้วยสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ลงพื้นที่ดำเนินการทำ ความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติห้วยสำราญ ที่ติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และได้กำจัดผักตบชวา เศษขยะต่างๆ ที่อยู่โดยรอบปั้มสูบน้ำ ของสถานีฯ ซึ่งได้ทำการปิดสถานีฯ ไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 เนื่องจากระดับน้ำ ตื้นเขิน ทำให้ปั้มไม่สามารถสูบน้ำได้ ทั้งนี้ ได้ทำการเปิดสถานีใช้งานเป็นปกติแล้ว และสามารถดูผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่านเว็ปไซต์ http://www.monitoronline.net/index.php?page=reo63

22 ต.ค. 63

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ดูทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพยาบาล จำนวน 100 ห้อง ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมีนายแพทย์ปริญญา นพเก้า รองผู้อำนวยการด้านระบบบริการและสนับสนุนบริหาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารฯ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารฯ ทั้งนี้ สสภ.12 ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองขณะทำการก่อสร้างอาคารฯ

29 พ.ค. 63